Faculties

Sanskrit Samhita Siddhant

Rachana Sharir

Kriya Sharir

Dravyaguna

Rasashastra &Bhaishajya Kalpana

Rognidan & Vikruti Vigyan

Swasthavritta

Agadtantra, Vyavahara Ayurved & Vidhivaidyak

Prasutitantra & Streerog

Balrog

Kayachikitsa

Panchakarma

Shalayatantra

Shalakyatantra